3/2022 (I.27) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 9/2021 (IX.28). számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról 9/2021 (IX.28). számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 9/2021 (IX.28) számú önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

(1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének családban élő esetén 450 %-át egyedül élő esetén 500%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A kérelmezőnek a kérelemhez számlával igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait.

(4) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a szemétszállítási díj, a lakbér, az albérleti díj és a tüzelőanyag ára.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásban jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 20 %-át.

(6) A települési lakásfenntartási támogatást havi rendszerességgel, legfeljebb a kérelem benyújtási évének utolsó naptári napjáig, maximum egy éves időtartamra lehet megállapítani.

(7) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás összege 8000 Ft.”

  1. §

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

 

 

Tiborszállás, 2022. január 26.

 

 

Tulbura Gábor                                                     Sas Ildikó                                                polgármester                                                     jegyző helyettes

 

Kategória: 2022 év rendeletei | A közvetlen link.