2/2022 (I.27) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

Az önkormányzat a helyi közművelődési támogatása során kötelező alapszolgáltatásának tekinti:

 1. a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását,
 2. b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését,
 3. c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítását,
 4. d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását,
 5. e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását.

2.§

A megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében az önkormányzat gondoskodik arról, hogy:

 1. a) a kulturális programok megjelenjenek az önkormányzat és az intézmények honlapján;
 2. b) az önkormányzat által szervezett programok plakátokon és szórólapokon eljussanak a lakossághoz.
 3. §

(1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott közművelődési alapfeladatai ellátása érdekében közösségi színteret tart fenn.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott közösségi színtér

 1. a) neve: Tiborszállási Közösségi Színtér,
 2. b) címe: 4353, Tiborszállás, Dózsa út 18.

4.§

Az Önkormányzat a 1. §-ban meghatározott kiemelt célok, feladatok megvalósítása érdekében

 1. a) éves költségvetésében támogatási keretet határoz meg,
 2. b) támogatja a helyi székhelyű alapítványokat, közalapítványokat, egyesületeket és történelmi egyházak helyi közösségeit külön rendeletében megállapított feltételek alapján,
 3. c) támogatja a községi rendezvények megrendezését.

 

 1. §

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

 1. §

(1) A képviselő-testület a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.

(2) E rendelet 1. §-ában és 4. §-ában megjelölt feladatok ellátásának mértékét a képviselő-testület a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.

(3) A közművelődési közösségek, egyesületek, szervezetek, egyházak előzetes igénylés alapján használhatják a közösségi színtereket. A használat módja, mértéke és díja a közösségi színtér szabályzatában kerül meghatározásra.

(4) A közművelődési helyszín és alapellátás biztosításán túl a finanszírozás módja elsősorban feladatfinanszírozás, amely pályázati keretek között zajlik külön önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, és a feladatok ellátásához szükséges részbeni, vagy teljes támogatás pályázati úton nyerhető el.

 1. §

(1) E rendelet 2022. január 27-én napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2018 (XI.17) önkormányzati rendelet

Tiborszállás, 2022. január 26.

 

 

Tulbura Gábor                                                         Sas Ildikó

polgármester                                                         jegyző helyettes

Kategória: 2022 év rendeletei | A közvetlen link.