10/2022. (IX. 29.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2021(IX.28) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2021(IX.28) számú rendelet módosításáról

 

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 9/2021 (IX.28) számú önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll fenn, ha]

d)    a családjában az egy főre jutó jövedelem családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének családban élő esetén 690 %-át, egyedül álló esetén 700%-át nem haladja meg.”

  1. §

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 11. és 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. §

(1) A Képviselő-testület támogatást állapíthat meg a szociálisan rászoruló személyek részére, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének családban élő esetén 650 %-át, egyedül álló esetén 700%-át nem haladja meg

  1. a) Karácsony alkalmából a tiborszállási állandó lakóhellyel rendelkező lakosok részére;
  2. b) azon személyeknek, akik a településen a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradáson önkéntesen részt vesznek.

(2) A támogatást a Képviselő-testület évi egy alkalommal pénzben, vagy természetben nyújtja, összege:

  1. a) az (1) bekezdés a) pontja esetén 5.000.-Ft
  2. b) az (1) bekezdés b) pontja esetén 3.000.-Ft.

(3) A Képviselő-testület a szociálisan rászoruló személyek részére, kérelemre, támogatást állapíthat meg az Idősek Világnapja alkalmából a tiborszállási állandó lakóhellyel rendelkező, 60 életévét betöltött személynek, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének családban élő esetén 690 %-át, egyedül álló esetén 700%-át nem haladja meg. A támogatás összege 5.000.-Ft.

 

  1. §

(1) A polgármester kérelem alapján rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén támogatást állapíthat meg a tiborszállási állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló lakosoknak, amennyiben Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedés miatt veszélyhelyzetet hirdet ki és a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének családban élő esetén 690 %-át, egyedül álló esetén 700%-át nem haladja meg.

(2) A rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén támogatást természetben, élelmiszercsomag formájában nyújtja, 5.000.-Ft/csomag/lakos értékben. (3) A rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén támogatásra egy tiborszállási ingatlan vonatkozásában maximum egy személy jogosult, függetlenül az ingatlanban élő személyek és családok számától.”

  1. §

Hatályát veszti A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 9/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése.

  1. §

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

 

 

Tiborszállás, 2022. szeptember 28.

Kategória: 2022 év rendeletei | A közvetlen link.