8/2021. (VI.12.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján Tiborszállás Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.11) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II. 11.) számú rendelet ( a továbbiakban. Rendelet) 2. §. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

állapítja meg.”

(2) A bevételi előirányzaton belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

34 837 225 Ft Önkormányzatok működési támogatásai

21 858 735 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 615 580 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 270 000 Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

92 910 Ft Elszámolásból származó bevétel

4 520 000 Ft Közhatalmi bevételek

2 450 000 Ft Magánszemélyek kommunális adója

1 500 000 Ft Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)

500 000 Ft Talajterhelési díj

70 000 Ft Bírság, pótlék

18 934 065 Ft Működési célú támogatások ÁH-on belülről

15 000 000 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

16 937 178 Ft Működési bevételek

4 450 000 Ft Készletértékesítés bevétele

7 604 114 Ft Szolgáltatások ellenértéke

1 600 000 Ft Közvetített szolgáltatások ellenértéke

563 574 Ft Tulajdonosi bevételek

2 529 490 Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó

40 000 Ft Kamatbevétel

150 000 Ft Egyéb működési bevétel

4 665 733 Ft Ingatlanértékesítés bevétele

563 574 Ft Részesedések értékesítése

18 725 752 Ft Előző évi maradvány igénybevétele

729 551 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezés
ÖSSZESEN: 114 913 078 Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

91 937 780 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

30 630 625 Ft

Személyi juttatások

3 718 433 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 190 092 Ft

Dologi kiadások

10 049 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 349 630 Ft

Egyéb működési célú kiadások

20 859 236 Ft

Felhalmozási költségvetés kiadásai

10 172 193 Ft
9 000 000 Ft

Beruházások
Felújítások

10 000 000 Ft

Tartalék

2 116 062 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 687 043 Ft

Egyéb felhalmozási kiadás

ÖSSZESEN: 114 913 078 Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 6.1. mellékletek tartalmazzák.

3. §

Ez a rendelet 2021. június 12-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Rendelet mellékletek

Kategória: 2021 év rendeletei | A közvetlen link.