6/2021. (V.27.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

136 311 450 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
44 119 583 Ft Személyi juttatások
6 171 073 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
57 569 794 Ft Dologi kiadások
10 647 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 804 000 Ft Egyéb működési célú kiadások
43 435 454 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai
11 850 000 Ft
31 585 454 Ft
Beruházások
Felújítások
15000 000 Ft Tartalék
1 775 378 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
-35 809 458 Ft Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése
95 933 532 Ft Likviditású hitelek törlesztése
ÖSSZESEN: 291 616 354 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3., 4., 6.1. mellékletek tartalmazzák.

3. §

Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Rendelet mellékletek

Kategória: 2021 év rendeletei | A közvetlen link.