14/2020. (XII.30.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének

hatáskörében eljáró

POLGÁRMESTERÉNEK

14/2020 (XII.30) számú rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról

A Polgármester!

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 13.) számú rendelet ( a továbbiakban. Rendelet) 2.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

            291 616 354 Ft Költségvetési bevétellel
             291 616 354 Ft Költségvetési kiadással
0 Ft

 

0 Ft

0 Ft

Költségvetési egyenleggel

ebből 

működési (hiány,többlet)

felhalmozási (hiány,többlet)

 

állapítja meg.”

 

 

(2) A bevételi előirányzaton belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

36 414 893 Ft Önkormányzatok  működési támogatásai

21 428 613 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 826 620 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 230 860  Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 114 550 Ft Kiegészítő támogatás

14 250 Ft Elszámolásból származó bevétel

   9 694 000 Ft Közhatalmi bevételek

2 400 000  Ft Magánszemélyek kommunális adója

3 400 000 Ft Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)

1 394 000 Ft Talajterhelési díj

2 500 000 Ft Gépjármű adó

26 451 251 Ft Működési célú támogatások ÁH-on belülről

61 969 998 Ft  Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

40 445 409 Ft Működési bevételek

3 991 943 Ft Készletértékesítés bevétele

24 226 800 Ft  Szolgáltatások ellenértéke

   1 565 081  Ft Közvetített szolgáltatások ellenértéke

      704 468 Ft Tulajdonosi bevételek

7 425 000 Ft  Kiszámlázott általános forgalmi adó

 40 388  Ft Kamatbevétel

   2 491 729 Ft Egyéb működési bevétel

   6 350 000 Ft Ingatlanértékesítés bevétele

95 933 532 Ft Likviditási célú hitelfelvétel

11 724 087 Ft Előző évi maradvány igénybevétele

   1 804 952 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezés

628.232 Ft Működési célú átvett pénzeszköz
ÖSSZESEN:   291 616 354  Ft

 jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

136 311 450 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
   44 119 583 Ft Személyi juttatások
      6 171 073 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
    57 569 794 Ft Dologi kiadások
   10 647 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
      2 804 000 Ft Egyéb működési célú kiadások
          43 435 454 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai
          12 050 000 Ft

31 385 454 Ft

Beruházások

Felújítások

          15 000 000 Ft Tartalék
            1 775 378 Ft  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
          -35 809 458 Ft Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése
          95 933 532 Ft Likviditású hitelek törlesztése

ÖSSZESEN:             291 616 354 Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

  1. §

Az önkormányzat  módosítás utáni előirányzatát az  1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6.1. mellékletek  tartalmazzák.

 

 

3. §

 

Ez a rendelet 2020. december 30-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

 

Tiborszállás, 2020. december 29.

 

Tulbura Gábor polgármester

SKM_224e21011510550

Kategória: 2020 év rendeletei | A közvetlen link.