1/2021. (II.11.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének

hatáskörében eljáró

POLGÁRMESTERÉNEK

1/2021 (II.11)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A Polgármester!

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra.

 

  1. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

119 892 605  Ft Költségvetési bevétellel
119 892 605 Ft Költségvetési kiadással
 0 Ft

0 Ft

                   0 Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.

 

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek részletezik.

(5)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá pályázat benyújtását a forráshiány kiegészítésére rendeli el.

(6)  A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét az 1. számú tájékoztató tábla részletezi.

 

(7)  A  Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntési nincsenek.

 

(8) A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújt.

  1. §. A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.

(2)   Az önkormányzatnak 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

(3)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási  kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg, felújítási kiadások részletezését az 6. melléklet szerint határozza meg.

(4)  EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 7. melléklet tartalmazza.

(5)  Az önkormányzat a kiadások között 10.000.000,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.

(6) A Képviselő-testület az állandó jelleggel foglalkoztatottak létszámát 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunka időben foglalkoztatott létszámban  határozza meg.

 

  1. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A polgármester 1.000.000.-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, melyről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(4)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

 

  1. § Az előirányzatok módosítása

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti

átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

 

  1. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A

megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § Záró és vegyes rendelkezések

 

Ez a rendelet 2021. február 11. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től

alkalmazni kell.

 

Tiborszállás, 2021. február 10.

 

Tulbura Gábor sk.                                                       Tóthné Dr. Nagy Anita sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

 

 

 

 

Tiborszállás, 2021. február 10.

 

Tulbura Gábor              

polgármester

 

mellékletek

Kategória: 2021 év rendeletei | A közvetlen link.