13/2020. (XII.18.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról

 

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének

hatáskörében eljáró

POLGÁRMESTERÉNEK

POLGÁRMESTERÉNEK

13/2020 (XII.18) számú rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról

 

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 13.) számú rendelet ( a továbbiakban. Rendelet) 2.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

            288 862 772 Ft Költségvetési bevétellel
             288 862 772 Ft Költségvetési kiadással
0 Ft

 

0 Ft

0 Ft

Költségvetési egyenleggel[1]

ebből 

működési (hiány,többlet)

felhalmozási (hiány,többlet)

 

állapítja meg.”

 

 

(2) A bevételi előirányzaton belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

36 483 063 Ft Önkormányzatok  működési támogatásai

21 296 798 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 826 620 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 230 860  Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 114 550 Ft Kiegészítő támogatás

14 250 Ft Elszámolásból származó bevétel

   9 694 000 Ft Közhatalmi bevételek

2 400 000  Ft Magánszemélyek kommunális adója

3 400 000 Ft Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)

1 394 000 Ft Talajterhelési díj

2 500 000 Ft Gépjármű adó

26 451 251 Ft Működési célú támogatások ÁH-on belülről

61 969 998 Ft  Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

39 838 385 Ft Működési bevételek

3 500 000 Ft Készletértékesítés bevétele

24 226 800 Ft  Szolgáltatások ellenértéke

   1 450 000  Ft Közvetített szolgáltatások ellenértéke

      704 468 Ft Tulajdonosi bevételek

7 425 000 Ft  Kiszámlázott általános forgalmi adó

 40 388  Ft Kamatbevétel

   2 491 729 Ft Egyéb működési bevétel

   6 350 000 Ft Ingatlanértékesítés bevétele

95 933 532 Ft Likviditási célú hitelfelvétel

11 724 087 Ft Előző évi maradvány igénybevétele

     418 441 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezés
ÖSSZESEN:   288 862 772  Ft

 jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

133 557 868 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
   44 119 583 Ft Személyi juttatások
      6 171 073 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
    54 816 212 Ft Dologi kiadások
   10 647 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
      2 804 000 Ft Egyéb működési célú kiadások
          43 435 454 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai
          12 050 000 Ft

31 385 454 Ft

Beruházások

Felújítások

          15 000 000 Ft Tartalék
            1 775 378 Ft  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
          -35 809 458 Ft Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése
          95 933 532 Ft Likviditású hitelek törlesztése

ÖSSZESEN:             288 862 772 Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

  1. §

Az önkormányzat  módosítás utáni előirányzatát az  1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6.1. mellékletek  tartalmazzák.

 

 

3. §

 

Ez a rendelet 2020. december 18-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

 

Tiborszállás, 2020. december 17.

 

Tulbura Gábor

polgármester

táblák

Kategória: 2020 év rendeletei | A közvetlen link.