5/2022 (II.10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 5/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra.

  1. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 112 161 088 Ft Költségvetési bevétellel, 112 161 088 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 0 Ft működési egyenleggel, 0 Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá pályázat benyújtását a forráshiány kiegészítésére rendeli el.

(6) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét az 1. számú tájékoztató tábla részletezi.

(7) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntési nincsenek.

(8) A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújt.

  1. § [A költségvetés részletezése]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg, felújítási kiadások részletezését az 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat a kiadások között 10.000.000,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.

(6) A Képviselő-testület az állandó jelleggel foglalkoztatottak létszámát 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunka időben foglalkoztatott létszámban határozza meg.

  1. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A polgármester 1.000.000.-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, melyről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

  1. § [Az előirányzatok módosítása]

 

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

  1. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

 

Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

  1. § [Záró és vegyes rendelkezések]

 

(1) Ez a rendelet 2022. február 10. napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

 

Tiborszállás, 2022. február 9.

 

Tulbura Gábor  sk.                                                              Tóthné dr Nagy Anita sk.

polgármester                                                                                    jegyző

Mellekletek

Kategória: 2022 év rendeletei | A közvetlen link.