5/2021. (III.11.) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének

hatáskörében eljáró

POLGÁRMESTERÉNEK

5/2021 (III.11)

önkormányzati rendelete

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

A Polgármester!

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  46. §. (4) bekezdés alapján Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az  Alaptörvény  32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:

 1. Fejezet

Általános rendelkezések

1.§

 • Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Tiborszállás Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat). Székhelye: 4353 Tiborszállás, Dózsa út 17.
 • Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület). Székhelye: 4353. Tiborszállás, Dózsa út 17.
 • A Képviselő-testület szervei:
 1. Tiborszállás Község Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester);
 2. Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének Vagyonnyilatkozat Ellenőrző, Nyilvántartó és Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság);
 3. Mérki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal),
 • Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzat elnevezését.
 • A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a település nevével Képviselő-testület elnevezését
 • A Polgármester körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a település nevével a Polgármestere elnevezést.
 • A Képviselő-testület bizottságai körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a bizottság elnevezését.

 

 1. Az Önkormányzat jelképei
 2. §.

Az Önkormányzat jelképei:

 1. Címer
 2. Zászló
 3. pecsét
 4. Fejezet

A Képviselő-testület működése

 1. A Képviselő-testület összehívása, vezetése
 2. §
 • A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet a korelnök hívja össze és
 • Az (1) bekezdés alkalmazásában tartós akadályozatásnak minősül a szabadság kivételével 60 nap időtartamot meghaladó távollét.

4.§

 • A Képviselő-testület évente 6 ülést tart.
 • A Képviselő-testület ülését a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal Tiborszállási Kirendeltségének tanácstermében tartja.
 • A Képviselő-testület dönthet arról, hogy ülését a (2) bekezdésben megjelölt helyszíntől eltérő helyszínen tartja.

5.§

 • A Képviselő-testületet összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés
 1. tervezett időpontját,
 2. helyszínét,
 3. a napirendi javaslatot, az előterjesztők megjelölésével,
 4. az egyes napirendi pontokhoz meghívottak nevét,
 • A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 3 nappal papír alapon kell a képviselők és a meghívottak részére megküldeni. A helyi választópolgárok tájékoztatása érdekében a polgármester a meghívót az ülés tervezett időpontját megelőző 3 nappal  a hirdetőtáblán közzé teszi. A rendkívüli ülés összehívására telefonon vagy hivatalsegéd általi értesítéssel kerül sor.
 • A Képviselő-testület üléseit az ülésterv szerint tartja.
 • A Képviselő-testület üléstervét a megelőző év december 31. napjáig fogadja el.

6.§

 • Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez, az ülés tervezett időpontja előtt 24 órával írásban lehet benyújtani. Az indítványhoz csatolni kell az ülés időpontjára és napirendjére vonatkozó javaslatot.
 • A polgármester az ülést legkésőbb az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül az indítványban javasolt időpontra, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra hívja össze.
 • A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze az (1) bekezdésében foglalt eseten kívül:
  1. minden olyan ügyben, amely azonnali döntést igényel
 • A Képviselő-testület ülése szóban is összehívható

7.§

A határozatképtelen ülést 5 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.

 

8.§

A Képviselő-testület az ülés időtartamának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést félbeszakítja és a következő munkanapon a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalását tovább folytatja.

9.§

Az ülésvezető jogkörei:

 1. megállapítja az ülés határozatképességét,
 2. javaslatot tesz az ülés napirendjére,
 3. tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat,
 4. szünetet rendelhet el,
 5. lezárja a vitát,
 6. szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,
 7. lezárja a napirendi pontok tárgyalását,
 8. rendre utasítja a Képviselő-testület ülését megzavaró képviselőt,
 9. bezárja az ülést.
 10. A tanácskozás rendje
 11. §

(1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:

 1. polgármesteri beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről;
 2. beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
 3. a rendelet kiadását igénylő napirendi pontok;
 4. a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok;
 5. határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok;

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől ügyrendi javaslatra eltérhet.

(3) A napirendi pont tárgyalási sorrendje:

 • az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéshez;
 • az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglaló bizottság ismerteti véleményét;
 • az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések,
 • vita az előterjesztéssel kapcsolatban;
 • módosító javaslatok megtétele;
 • döntés a módosító javaslatokról;
 • döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról,
 • A döntés meghozatala után az ülésvezető a jegyzőnek szót ad a jogszabálysértő döntés, működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére.
 1. §
 • A hozzászólás a jelentkezés sorrendjében történik.
 • Egy napirendi pont esetében 3 alkalommal maximum 5 perc időtartamban lehet hozzászólni.
 • A polgármester a hozzászólótól megvonja a szót:
 1. a (2) bekezdésben foglalt időkorlát túllépése esetén,
 2. ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik,
 • A hallgatóság számára a hozzászólási jogot a polgármester biztosítja.

 

 1. Az előterjesztések

12.§

 • Előterjesztésnek minősül:

Minden olyan rövid határozati javaslatot megfogalmazó, rendeletalkotási alapot bemutató, megalapozó, értékelő, elemző anyag, amelyről a képviselő-testület érdemi döntést hoz.

 • Előterjesztés benyújtására jogosultak:
 1. polgármester,alpolgármester
 2. települési képviselő, bizottsági tag
 3. kistérségi társulás elnöke
 4. jegyző, aljegyző
 • Kizárólag írásban nyújthatóak be a (5) bekezdésben felsorolt előterjesztések.
 • Szóbeli előterjesztés esetén is a döntés tervezetét írásban kell benyújtani.
 • A rendelet-tervezethez készítendő előzetes hatásvizsgálat eredményéről és indokolásról az 1. számú melléklet szerinti minta alkalmazásával kell a képviselő-testületet tájékoztatni.
 • A rendelet-tervezetet a közös hivatal készíti el és – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – küldi meg véleményezésre az arra jogosult szerveknek, személyeknek.

 

 1. Az alakuló ülésre vonatkozó szabályok

13.§

 • Az alakuló ülésre a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel.
 • Az alakuló ülés napirendje:
 1. Helyi választási bizottság tájékoztatója
 2. Eskütételek
 3. Polgármester illetményének, költségtérítésének meghatározása ( törvény szabályozza eltérni nem lehet)
 4. Önkormányzat állandó bizottságainak létrehozása
 5. Szervezeti és működési szabályzatról módosítása
 6. Alpolgármester választása, eskütétele
 7. Az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása
 8. Települési képviselők tiszteletdíjának meghatározása
 9. Összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztató
 10. Az alakuló ülésen más kérdések és napirendi pontok is napirendre tűzhetők.
 • Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást lebonyolító bizottság a Vagyonnyilatkozat ellenőrző és Ügyrendi bizottság.
 • Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
 1. a választás időpontját,
 2. hány fő van jelen,
 3. tárgyát,
 4. a megállapítás eredményét,
 5. a bizottság elnökének és tagjainak aláírását.
 • A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

 

 1. A döntéshozatali eljárás

14.§

 • A Képviselő-testület nyílt szavazása során a képviselők kézfelnyújtással közlik az adott javaslattal kapcsolatos döntésüket.
 • A névszerinti szavazás során a jegyző abc sorrendben felolvassa a megválasztott képviselők nevét, akik egymás után, felállva szóban az „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” kifejezés alkalmazásával szóban közlik döntésüket.
 • Titkos szavazás során a Vagyonnyilatkozat ellenőrzős és ügyrendi bizottság bonyolítja le a titkos szavazást

15.§

 • A polgármester a módosító indítványokat az eredeti javaslatot megelőzve bocsátja szavazásra. A Képviselő-testület a módosító indítványokról a beérkezés sorrendjében dönt. A módosító indítványok elfogadásához egyszerű többség szavazati arány szükséges.
 • A módosító indítványt előterjesztője a szavazás megkezdése előtt visszavonhatja.
 • Minősített többség szükséges a helyi önkormányzatokról szóló törvényben szabályozott esetekben.

 

16.§

 • A Képviselő-testület határozatainak számozását évente újrakezdi. A határozatok számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab számokat kell alkalmazni.
 1. A határozat megjelölése tartalmazza:
 2. a Képviselő-testület megnevezését,
 3. a „ határozata” kifejezést
 4. a határozat meghozatalának évét, hónapját és napját,
 5. a határozat címét.
 • Példa a határozat megjelölésére:

„Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014.(I.27.) határozata

a Képviselő-testület 2015. évi üléstervéről „

 • A határozat a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:
 1. a Képviselő-testület döntését
 2. a végrehajtására szolgáló határidő és a végrehajtásáért felelős megnevezését.

 

 1. A jegyzőkönyv

17.§

 • A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv 1 példányban készül, melyet az érdeklődők a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal Tiborszállási Kirendeltségén megtekinthetnek.
 • A jegyzőkönyvbe való betekintést a jegyzőnél lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv munkaidőben tekinthető meg. A jegyzőkönyvről másolat kérhető, melynek díja laponként 30.-Ft.

 

 

 1. §.

(1) A jegyző az önkormányzati rendeletet a Mérki KÖH Tiborszállási Kirendeltségének (4353, Tiborszállás, Dózsa utca 17) hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

(2) A jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

 1. a rendelet számát, tárgyát,
 2. megalkotás időpontját,
 3. a hatálybalépés dátumát,
 4. a módosító vagy hatályon kívül helyező rendelet számát, hatálybalépésének időpontját.”

 

 

 1. A közmeghallgatás
 1. §.

(1) A Képviselő-testület évente 1 alkalommal a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal Tiborszállási Kirendeltségének tanácstermében közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatás időpontját a Képviselő-testület tűzi ki, melynek meghívóját a polgármester a közmeghallgatás tervezett időpontja előtt 8 nappal  a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal Tiborszállási Kirendeltségének hirdetőtábláján közé tesz.

 

 

 

 • Fejezet

Az Önkormányzat szervei, azok jogállása, feladataik

 1. A Polgármester
 1. §

(1) A polgármester tisztségét főállásban látja el. A polgármester ellátja mindazon feladatokat, melyeket számára Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény és más jogszabályok előírnak.

 1. §

(1) A polgármester 500 000.-Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről, a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A főállású polgármester munkaideje hétfőtől-csütörtökig: 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-13.00 óráig tart.

(3) A polgármester ügyfélfogadása hétfő 9.00-10.00 és csütörtök 14.00-15.00 óráig tart.

(4) A főállású polgármester szabadságát a vagyonnyilatkozat ellenőrző, nyilvántartó és ügyrendi bizottság elnöke kíséri figyelemmel.

 

22.§

 • A Képviselő-testület tagjai közül 1 alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízásban látja el tisztségét.

(2) Az alpolgármester havonta egyszer, minden hónap utolsó péntekén 10.00 órától 12.00. óráig fogadóórát tart.”

 

 1. A Bizottságok jogállása feladatai
 1. §.
 • A Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző, nyilvántartó és Ügyrendi Bizottság 3 tagból áll, a bizottsága elnöke és 2 tagja önkormányzati képviselő. A bizottság tagjainak nevét a 2.függelék

 

 1. §.

A Vagyonnyilatkozat ellenőrző, nyilvántartó és ügyrendi Bizottság

(1) A Vagyonnyilatkozat ellenőrző, nyilvántartó és ügyrendi bizottság feladatai:

 1. a) ellátja az önkormányzaton belüli választással, titkos szavazással kapcsolatos feladatokat
 2. b) folyamatosan vizsgálja a szervezeti és működési szabályzat hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosítására
 3. c) véleményezi a képviselő-testület elé kerülő, a Mérki Közös Önkormnyzati Hivatal munkájáról szóló előterjesztéseket
 4. d) számontartja a települési képviselők hiányzásait és annak okát a képviselő-testület ülésterv szerinti üléseiről
 5. e) nyilvántartja, ellenőrzi és vizsgálja az önkormányzati képviselők és a polgármester által benyújtott vagyonnyilatkozatokat,
 6. f) lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatosan kezdeményezett eljárást, amelynek eredményéről a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet,
 7. g) lefolytatja az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal kapcsolatos eljárást.

 

 

 

 1. §.

Társulásban ellátott feladatok

(1) Tiborszállás Község Önkormányzata által Társulásban ellátott feladatok:

 1. a) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdasági Társulás (Nyíregyháza, Hősök tere 5.) hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása
 2. b) Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás (4700, Mátészalka, Rákóczi u. 43) – településfejlesztési feladatok ellátása
 3. c) Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ (székhelye: 4352, Nagyecsed, Rákóczi utca 104/a.)– családsegítő és gyermekjóléti feladatok, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása
 4. d) Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményei Társulás (4355, Nagyecsed, Rákóczi u. 14) – bölcsődei feladatok ellátása
 5. e) Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (4700, Mátészalka, Hősök tere 9.) – egészségügyi fejlesztési társulás.
 6. f) Szabolcs05 Önkormányzati Területfejlesztési Társulás (4700, Mátészalka, Hősök tere 9.)- területfejlesztési feladatok ellátása

(2)A belső ellenőri feladatok ellátása:

A belső ellenőri feladatokat Varga Péter egyéni vállakozó látja el (4400, Nyíregyháza, Kálmán u. 4-6 TT/11.)

 

 1. A Közös Hivatal
 1. §.

(1)A Mérki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási ideje:

– hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 óráig

– szerda: 8.00-12.00 óráig, 13.00-16.00 óráig.

 

 1. A Jegyző

27.§

(1)Ellátja mindazon feladatokat amelyet a törvény illetve más jogszabály számára megállapít.

(2) A közös hivatal jegyzője a Tiborszállási Kirendeltségen ügyfélfogadást tart az alábbi időpontokban:  minden héten szerda 8.00-11.00 óráig.

(3) A jegyzői tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a Mérki KÖH pénzügyi ügyintézője látja el.

 

 

 1. Fejezet

A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok

28.§

(1) A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülést megelőző nap 16. óráig a közös hivatalba köteles bejelenteni. A hiányzásokat a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző, Nyilvántartó és Ügyrendi Bizottság tartja nyilván.

 1. §
 • A helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület a Vagyonnyilatkozat Ellenőrző, Nyilvántartó és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján
 1. eskü letételének hiánya miatt,
 2. személyes érintettség bejelentésének elmulasztása miatt,
 3. a képviselő-testület üléséről való igazolatlan távollét miatt,

legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja.

 • A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettséget megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját a mulasztást megszüntetéséig, de legfeljebb 12 havi időtartamra 100%-ban csökkenti.
 • A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettséget megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját havi időtartamra 50%-ban csökkenti.

 

 1. §.

 (1) A képviselő-testület határozataiban dönt lakossági fórumok tartásáról, amelyek a lakosság tájékoztatását, a döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják.

(2) Lakossági fórum tartását kezdeményezheti annak tárgyának megjelölésével a polgármester, a települési képviselő vagy a bizottság.

(3) A lakossági fórum megrendezéséről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) A lakossági fórum helyéről, időpontjáról és témájáról a lakosságot azt megelőző 1 héttel korábban tájékoztatni kell.

(5) A lakossági fórumok megtartására nem vonatkoznak a közmeghallgatás szabályai, a fórumokról feljegyzés készül. A fórum állásfoglalásairól a polgármesternek a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(6) A lakosság véleményének megismerésére a különböző társadalmi szervezetek képviselőinek részvételével szervezett tanácskozás is felhasználható.

(7) A képviselő-testület együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel, a településen  működő társadalmi szervezetekkel. Az együttműködés formáját külön megállapodás tartalmazza.

 1. Fejezet

Záró rendelkezések

31.§

 • Ez a rendelet 2021. március 11-én lép hatályba.
 • Hatályát veszti a
 1. 11/2014( XII.3) számú önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
 2. 6/2015 (VII.18) számú önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014(XII.3) számú rendelet módosításáról
 3. 6/2017 (VIII.10) számú önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014(XII.3) számú rendelet módosításáról
 4. 6/2019 (VIII.29) számú önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014(XII.3) számú rendelet módosításáról
 5. 9/2019 (X.22) számú önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014(XII.3) számú rendelet módosításáról
 6. 3/2020 (III.17) számú önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014(XII.3) számú rendelet módosításáról
 7. 4/2020 (III.17) számú önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014(XII.3) számú rendelet módosításáról.

Tiborszállás, 2021. március 10.

 

Tulbura Gábor  sk.                                                                 Tóthné dr Nagy Anita sk.

polgármester                                                                           jegyző

 

Tiborszállás, 2021. március 10.

Tulbura Gábor sk.
polgármester

melléklet

Kategória: 2021 év rendeletei | A közvetlen link.