4/2021. (III.11.) A települési támogatásról és az egyéb ellátásokról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének

hatáskörében eljáró

POLGÁRMESTERÉNEK

4/2021 (III.11)

önkormányzati rendelete

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

A Polgármester!

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  46. §. (4) bekezdés alapján Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §.

Eljárási rendelkezések

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Tiborszállás önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) A rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)  4–16. §-a határozza meg.

(4) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(5) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

(6) Az eljárást:

 1. a) az önkormányzati hivatalnál írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy
 2. b) hivatalból lehet

megindítani.

(7) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt, egész évben folyamatosan lehet benyújtani a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal Tiborszállási Kirendeltségének titkárságán.

(8) A rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét – a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve – az adott ellátásnál meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.

(9) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül meg kell tenni.

(10) A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.

(11) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással történik.

(12) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére.

(13) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani.

(14) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani.

(15) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.

 1. §.

Pénzbeli ellátások

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.

(2) A pénzbeli települési támogatás formái:

 1. a) eseti települési támogatás:
 2. aa) települési létfenntartási támogatás,
 3. ab) települési gyógyszertámogatás,
 4. ac) települési temetési támogatás;
 5. ad) települési támogatás elemi kár elhárításához,
 6. ae) települési gyermeknevelési támogatás;
 7. af) támogatás az Idősek világnapja, Karácsony illetve véradás alkalmából
 8. ag) rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén
 9. b) rendszeres települési támogatás:
 10. ba) települési lakásfenntartási támogatás.

 

 1. §

Természetbeni ellátások

(1) Az önkormányzat a – feltételek megléte esetén – szociális rászorultságtól függő

természetbeni ellátást nyújt.

(2) Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátás:

a)Köztemetés.

 1. §

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

(1)Az önkormányzat az arra rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat biztosítja, a görög katolikus egyházzal kötött ellátási szerződés alapján:

a)Étkeztetés

(2)Az önkormányzat társulási megállapodással létrehozott szociális intézmény útján biztosítja az

 1. a) házi segítségnyújtás
 2. b) családsegítés
 3. c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

szociális szolgáltatásokat.

Hatásköri rendelkezések

 1. §

(1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi ügyekkel kapcsolatos hatásköreit:

 1. a) eseti települési támogatások
 2. aa) rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén
 3. b) rendszeres települési támogatások
 4. ba) települési lakásfenntartási támogatás.
 5. c) köztemetés.

 

 

 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátások

 1. Az eseti települési támogatások:
 2. §.
 3. Települési létfenntartási támogatás

(1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének családban élő esetén 350 %-át, egyedül álló esetén 400%-át nem haladja meg.

(2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra való rászorultságát.

(3) Az egy alkalommal megállapított eseti települési létfenntartási támogatás maximális összege 20000 Ft.

 

 1. §.
 2. Települési gyógyszertámogatás

(1)Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt létfenntartási gonddal küzd.

(2)Eseti települési gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet megállapítani.

(3)Eseti települési gyógyszertámogatásra a kérelmező akkor jogosult, ha

 1. a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, és
 2. b) a gyógyszerkiadásai, illetve betegséghez kapcsolódó kiadásai a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belül elérik, vagy meghaladják a havi 10000 Ft-ot.

(4)A (3) bekezdés b) pontja szerinti kiadásokat számlákkal kell igazolni.

(5) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyógyszertámogatás maximális           összege 5000 Ft.

 1. §.
 2. Települési temetési támogatás

(1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.

(2) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg.

(3) A települési temetési támogatás kérelmezni lehet a temetési költségek utólagos megtérítésére.

(4) A támogatás összegét kérelmenként – a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegének 10–100 %-ig terjedő összegben – kell megállapítani. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 100000 Ft.

(5) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

 

 

 

 1. §.
 2. Települési támogatás elemi kár elhárításához

(1)Elemi kárra tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2)Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás, talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár.

(3) A támogatás összege kérelmenként maximum 50000 Ft lehet. Egy ingatlanra egy évben csak egyszer lehet támogatást adni.

(4) Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll fenn, ha

 1. a) kérelmező lakhatását biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett, és
 2. b) a kérelmezőnek nincs saját, vagy a családja tulajdonában lévő, és haszonélvezeti jogával bíró más, a lakhatását lehetővé tevő ingatlana, és
 3. c) a kérelmezőnek és családjának nincs jelentős – 1000000 Ft-ot elérő egyéb ingó és ingatlan – vagyona, és
 4. d) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg,

(5) Az önkormányzat hivatal jegyzője, vagy a jegyző által kijelölt dolgozója a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét tart. A kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a kérelem elutasítását vonja maga után.

(6) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a (4) bekezdés b-d) pontokra vonatkozó nyilatkozatokat.

(7) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő személy

a) az elemi kárt szándékosan idézte elő,

 1. b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest nem, vagy nem megfelelő mértékben vett részt.

(8) Az elemi kárra tekintettel kérelmezett települési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testülete a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül dönt.

(9) A támogatást megítélő határozatban – legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával – a jogosultat kötelezni kell arra, hogy támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról – a nevére, vagy a családja valamely tagjának nevére szóló számlával – elszámoljon.

(10) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben nem a támogatási cél szerint használta fel, vagy az elszámolási kötelezettségének határidőig nem tesz eleget határozatban kell kötelezni a támogatás megtérítésére.

 1. §.
 2. Települési gyermeknevelési támogatás

(1) Települési gyermeknevelési támogatásra jogosult az a személy, akik létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került a gyermekneveléshez kapcsolódó, alkalmanként jelentkező többlet kiadások miatt, és ezért anyagi segítségre szorul.

(2) Az (1) bekezdés szerint támogatást kérelmezni lehet

 1. a) iskoláztatásához, vagy
 2. b) válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához, vagy
 3. c) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, vagy
 4. d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez

szükséges anyagi támogatásra.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást kérelmező akkor van létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének családban élő esetén 350%-át, egyedül álló esetén 400%-át nem haladja meg.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelemhez be kell csatolni a gyermek iskolalátogatási igazolását, vagy az iskolai felvételről szóló igazolást.

(5) A (2) bekezdés b), vagy c) pontja szerinti kérelemhez a kérelmezőnek be kell nyújtani a várandóságot igazoló szakorvosi igazolást, illetve a (2) bekezdés c) pont szerinti esetben a már megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

(6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti kérelemhez csatolni kell a nevelésbe vétellel kapcsolatos határozatokat.

(7) A települési gyermeknevelési támogatást eseti jelleggel kell nyújtani. A támogatást egy naptári évben maximum három alkalommal lehet megállapítani.

(8) Az egy alkalommal megállapított eseti települési gyermeknevelési támogatás maximális összege

 1. a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén általános iskolás gyermek esetén 5000 Ft, középiskolás gyermek esetén 10.000.-Ft, főiskolás, egyetemista gyermek esetén 20.000.-Ft.
 2. b) a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén 20000 Ft,
 3. c) a (2) bekezdés d) pontja szerinti okból benyújtott kérelem esetén 5000 Ft.

(9) A kérelemről a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönteni kell.

 

 1. §.

Támogatás az Idősek Világnapja, Karácsony illetve a véradás alkalmából

 • A Képviselő-testület hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül támogatást állapíthat meg a szociálisan rászoruló személyek részére
 1. Karácsony alkalmából a tiborszállási állandó lakóhellyel rendelkező lakosok részére;
 2. azon személyeknek, akik a településen a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradáson önkéntesen részt vesznek.

(2) A támogatást a Képviselő-testület évi egy alkalommal pénzben, vagy természetben nyújtja, maximális összege:

 1. az 1) bekezdés a) pontja esetén 5.000.-Ft
 2. az 1) bekezdés b) pontja esetén 3.000.-Ft.

(3) A Képviselő-testület a szociálisan rászoruló személyek részére, kérelemre, támogatást állapíthat meg az Idősek Világnapja alkalmából a tiborszállási állandó lakóhellyel rendelkező, 60 életévét betöltött személynek. A támogatás maximális összege 5.000.-Ft.

 

 

 1. §.

Rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén

 • A polgármester hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén támogatást állapíthat meg a tiborszállási állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló lakosoknak, amennyiben Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedés miatt veszélyhelyzetet hirdet ki.
 • A rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén támogatást természetben, élelmiszercsomag formájában nyújtja, minimum 3.000.-Ft maximum 5.000.-Ft/csomag/lakos értékben.
 • A rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén támogatásra egy tiborszállási ingatlan vonatkozásában maximum egy személy jogosult, függetlenül az ingatlanban élő személyek és családok számától.

 

 

 1. Rendszeres települési támogatás:
 2. §

1.Települési lakásfenntartási támogatás

(1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének családban élő esetén 350 %-át egyedül élő esetén 400%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(3) A kérelmezőnek a kérelemhez számlával igazolnia kell a havi lakásfenntartási kiadásait.

(4) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a szemétszállítási díj, a lakbér, az albérleti díj és a tüzelőanyag ára.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásban jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadások elérik az egy főre jutó jövedelem 20 %-át.

 

 1. §.

(1) A települési lakásfenntartási támogatást havi rendszerességgel, legfeljebb a kérelem benyújtási évének utolsó naptári napjáig, maximum egy éves időtartamra lehet megállapítani.

(2) Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege 5000 Ft.

 

Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások

15.§.

Köztemetés

(1) Közköltségen csak a legolcsóbb, a legalacsonyabb szintű temetés rendezhető meg.

(2) Ha az elhunyt személynek olyan ingó vagy ingatlan vagyona maradt, melyből a temetés költsége visszaigényelhető, a temetés költségét hagyatéki hitelként az illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni, vagy az eltemettetésére kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi, mely alól a polgármester különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

(3) Különös méltánylást érdemlő körülménynek minősül ezen §. alkalmazása során, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül álló esetén annak másfélszeresét.

 

 

16.§.

 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

(1)Tiborszállás Község Önkormányzata a görög katolikus egyházzal kötött ellátási szerződés alapján biztosítja az

 1. a) étkeztetés

szociális szolgáltatást;

(2)A nagyecsedi Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltató Központ ellátja Tiborszállás közigazgatási területén a

 1. b) házi segítségnyújtás
 2. c) családsegítés
 3. d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

szociális szolgáltatásokat.

 1. §.

Étkeztetés

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani és

– aki a tárgyévben a 65. életévét betölti vagy

– egészségkárosodott ( 67%, vagy 100%-os rokkant) vagy

– egészségi állapota (tartós beteg (6 hónapot meghaladó) vagy ágyban fekvő beteg és önmaga ellátására képtelen) vagy

– fogyatékos vagy

– pszichiátriai vagy szenvedély beteg vagy

– hajléktalan.

Záró rendelkezések

 1. §.
 • A rendelet 2021. március 11-én lép hatályba.
 • Hatályát veszti:

a) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet

b) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2015(XI.7) számú önkormányzati rendelet

c) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2016(IX.20) számú önkormányzati rendelet

d) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2018(XII.08) számú önkormányzati rendelet

e) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2019(I.31) számú önkormányzati rendelet

f) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2020(I.28) számú önkormányzati rendelet

g) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2020(IX.30) számú önkormányzati rendelet

h) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2020(X.26) számú önkormányzati rendelet.

Tiborszállás, 2021. március 10.

 

Tulbura Gábor sk. Tóthné dr Nagy Anita sk.
polgármester jegyző

Tiborszállás, 2021. március 10.

  Tulbura Gábor sk.
  polgármester

mellékletek

Kategória: 2021 év rendeletei | A közvetlen link.