10/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Ellátási formák
 2. §

(1) A gyermekek védelmét az önkormányzat természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokkal biztosítja.

(2) Az önkormányzat természetbeni ellátásként biztosítja:

 1. a) az intézményi gyermekétkeztetést
 2. aa) bölcsődében,
 3. ab) a Hetednapi Adventista Egyház által működtetett nevelési-oktatási intézményekben (óvoda, iskola),
 4. b) a szünidei gyermekétkeztetést.

(3) Az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólléti ellátásként biztosítja:

 1. a) a gyermekjóléti szolgáltatást,
 2. b) a gyermekek átmeneti gondozását,
 3. c) a gyermekek napközbeni ellátását bölcsődében.
 4. A természetbeni ellátások közös szabályai
 5. §

(1) Az ellátás iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 5-9. mellékletei szerinti nyilatkozatokat attól függően, hogy milyen ellátás nyújtására irányul a kérelem.

(3) Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül.

(4) A döntésnek tartalmaznia kell:

 1. a) az ellátás igénybevételének kezdő időpontját,
 2. b) a fizetendő térítési díjat.

(5) Az intézményvezető a kérelmezőt haladéktalanul értesíti a döntésről.

(6) Ha a kérelmező az intézményvezető döntését vitatja, a vitatott döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat a döntés megváltoztatása iránt. A kérelemről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(7) Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő az önkormányzat felé 09.00 óráig bejelenti:

 1. a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
 2. b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a szünidei gyermekétkeztetést.

(8) A természetbeni ellátás az intézményvezető határozata alapján, annak kézbesítését követő hónap első napjával megszűnik, vagy megszüntethető:

 1. a) ha a térítési díj fizetésére kötelezett a díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget és emiatt legalább három hónapos díjfizetési hátraléka keletkezett,
 2. b) a gyermek az ellátást folyamatosan, legalább 30 napig alapos indok nélkül nem veszi igénybe.
 3. Intézményi gyermekétkeztetés
 4. §

(1) A Hetednapi Adventista Egyház által működtetett nevelési-oktatási intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzat az általa fenntartott és működtetett konyháján keresztül biztosítja.

(2) A bölcsődei intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzat a Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás által fenntartott és működtetett Szatmári Kistérségi Bölcsőde konyháján keresztül biztosítja.

 1. Szünidei gyermekétkeztetés
 2. §

(1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az általa fenntartott és működtetett konyháján keresztül biztosítja.

(2) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja.

(3) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat az igénylő kérelmének megfelelően az intézményben történő helyben fogyasztással, vagy elvitellel biztosítja. Az étel ételhordóban történő elvitelére a szülő, vagy más törvényes képviselő, vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy jogosult.

 1. Gyermekjóléti alapellátások biztosítása
 2. §

(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás által fenntartott és működtetett Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.

(2) A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján biztosítja.

(3) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat a Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás által fenntartott és működtetett Szatmári Kistérségi Bölcsőde útján biztosítja.

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közös szabályai
 2. §

(1) Az ellátás iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

(2) Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül.

(3) A döntésnek tartalmaznia kell:

 1. a) az ellátás igénybevételének kezdő időpontját,
 2. b) a fizetendő térítési díjat, amennyiben az ellátás díjköteles.

(4) Az intézményvezető a kérelmezőt haladéktalanul értesíti a döntésről.

(5) Ha a kérelmező az intézményvezető döntését vitatja, a vitatott döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat a döntés megváltoztatása iránt. A kérelemről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(6) Az ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 37/A. §-a és 42/A. §-a szerinti esetekben meghatározott eseteken túl megszűnik:

 1. a) amennyiben az ellátott az intézmény ellátási területén kívül lakó-, vagy tartózkodási helyet létesít, a szülő bejelentésében meghatározott nappal,
 2. b) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, az intézmény megszűnésének napjával,
 3. c) amennyiben az ellátási területhez tartozó település kilép az adott feladatellátásból, a kilépés napjával.

(7) A (6) bekezdés b)-c) pontjaiban rögzített esetekben a megszűnést megelőzően legalább 15 nappal az igénybevevőt a megszűnés időpontjáról tájékoztatni kell.

 1. Térítési díjak
 2. §

(1) Az 1. § (2) b) pontjában és az 1. §. (3) a)-b) pontjaiban meghatározott ellátások díjmentesek.

(2) A 1. § (2) a) pontjában, valamint az 1. § (3) c) pontjában meghatározott ellátások díjkötelesek.

(3) A térítési díjat a Gyvt. 146. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezett köteles fizetni.

(4) A díjköteles ellátások térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 1. Adatvédelem
 2. §

(1) A gyermekvédelmi ellátásra jogosult köteles minden olyan adatot szolgáltatni, ami a Gyvt szerinti nyilvántartások vezetéséhez szükséges.

(2) A gyermekvédelmi ellátást biztosító az (1) bekezdés szerinti adatokat kizárólag a Gyvt-ben meghatározott célra használhatja fel.

 1. Záró rendelkezések
 2. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba.

 1. §

Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 2/2021. (II.24) önkormányzati rendelet.

melléklet

Kategória: 2021 év rendeletei | A közvetlen link.