A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11.) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2020 (IX.30)

önkormányzati rendelete

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

2/2015 (II.11). számú rendelet módosításáról

 

 

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5/A. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Szt. 26. §-ban foglaltak alapján, kérelemre, támogatást állapíthat meg az Idősek Világnapja alkalmából a tiborszállási állandó lakóhellyel rendelkező, 60 életévét betöltött személynek. A támogatás maximális összege 5.000.-Ft. ”

  1. §

A rendelet 2020. szeptember 30. napján, 8 óra 30. perckor lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő – még jogerősen el nem bírált – ügyekben is alkalmazni kell.

 

Tiborszállás, 2020. szeptember 30.

 

 

Tulbura Gábor sk.                                                            Tóthné Dr Nagy Anita sk.

polgármester                                                                                    jegyző

Kategória: 2020 év rendeletei | A közvetlen link.