6/2020. (VI.13.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.13.) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Polgármesterének 

6/2020. (VI.13)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról

 

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  46. §. (4) bekezdés alapján Tiborszállás  Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II. 13.) számú rendelet ( a továbbiakban. Rendelet) 2.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

            305 063 985 Ft Költségvetési bevétellel
             305 063 985 Ft Költségvetési kiadással
0 Ft

 

0 Ft

0 Ft

Költségvetési egyenleggel[1]

ebből 

működési (hiány,többlet)

felhalmozási (hiány,többlet)

 

állapítja meg.”

 

 

(2) A bevételi előirányzaton belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

33 923 418 Ft Önkormányzatok  működési támogatásai

21 296 798 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 826 620 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 800 000 Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 694 000 Ft Közhatalmi bevételek

2 400 000  Ft Magánszemélyek kommunális adója

3 400 000 Ft Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)

1 394 000 Ft Talajterhelési díj

2 500 000 Ft Gépjármű adó

26 451 251 Ft Működési célú támogatások ÁH-on belülről

  61 969 998 Ft  Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

 39 368 385 Ft Működési bevételek

3 500 000 Ft Készletértékesítés bevétele

24 226 800 Ft  Szolgáltatások ellenértéke

   1 000 000 Ft Közvetített szolgáltatások ellenértéke

      704 468 Ft Tulajdonosi bevételek

7 425 000 Ft  Kiszámlázott általános forgalmi adó

20 388  Ft Kamatbevétel

   2 491 729 Ft Egyéb működési bevétel

   6 350 000 Ft Ingatlanértékesítés bevétele

95 933 532 Ft Likviditási célú hitelfelvétel

30 954 960 Ft Előző évi maradvány igénybevétele

     418 441 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezés
ÖSSZESEN:   305 063 985  Ft

 jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

     149 826 512 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
   43 688 723 Ft Személyi juttatások
     6 171 073 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
    71 715 716 Ft Dologi kiadások
   10 447 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
      2 804 000 Ft Egyéb működési célú kiadások
   
          43 368 023 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai
          41 598 023 Ft

1 770 000 Ft

Beruházások

Felújítások

          15 000 000 Ft Tartalék
            1775 378 Ft  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
          -35 809 458 Ft Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése
          95 933 532 Ft Likviditású hitelek törlesztése

ÖSSZESEN:             305 063 985 Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

  1. §

Az önkormányzat  módosítás utáni előirányzatát az  1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6.1. mellékletek  tartalmazzák.

 

 

  1. §

 

Ez a rendelet 2020. június 13-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

 

Tiborszállás, 2020. június 12.

 

 

Tulbura Gábor             

polgármester

SKM_224e20062610220

Kategória: 2020 év rendeletei | A közvetlen link.