5/2020. (V.28.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.14.) számú rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Polgármesterének 

5/2020. (V.28)

önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.14.) számú rendelet módosításáról

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  46. §. (4) bekezdés alapján Tiborszállás  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.14.) számú rendelet ( a továbbiakban. Rendelet) 2.§. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

 

                       355 079 654 Ft Költségvetési bevétellel
355 079 654  Ft Költségvetési kiadással
0 Ft

0 Ft

0  Ft

0  Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből működési felhalmozási

állapítja meg.”
(2) A bevételi előirányzaton belül a módosított kiemelt előirányzatokat:

Bevételi előirányzat módosítása:
 34 463 820 Ft Önkormányzatok  működési támogatásai

21 138 980  Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
9 430 610 Ft Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 800 000 Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 094 230 Ft Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

 12 929 297 Ft Közhatalmi bevételek

4 381 090  Ft Vagyoni típusú adók

6 184 811 Ft Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)

1 237 087 Ft Gépjármű adó

180 000 Ft Talajterhelési díj

946 309 Ft Egyéb közhatalmi bevételek

29 428 503  Ft Működési célú támogatások ÁHT-én belülről

78 228 235 Ft  Felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről

 42 993 384 Ft Működési bevételek

   4 583 802  Ft Készletértékesítés

29 016 000 Ft  Szolgáltatások ellenértéke

8 018 974 Ft  Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 510 Ft Kamatbevétel

16 560 Ft Biztosító által fizetett kártérítés

600 000 Ft Egyéb működési bevételek

745 538 Ft Közvetített szolgáltatások

  2 820 676 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

49 969 998 Ft Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

104 245 741 Ft Maradvány igénybevétele

ÖSSZESEN:  355 079 654       Ft

 

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

Kiadási előirányzat módosítása:

161 775 345 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
49 365 757 Ft Személyi juttatások
  6 810 038 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
  78 692 218 Ft Dologi kiadások
   9 490 482 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
    2 302 850 Ft Egyéb működési célú kiadások
        140 639 708 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai
          10 665 100 Ft Beruházások
        129 974 608.-Ft Felújítások
       15 114 000   Ft Tartalék
       49 969 998 Ft Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése vállalkozásoknak
           2 694 603 Ft  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

ÖSSZESEN:               355 079 654 Ft jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

 

  1. §

Az önkormányzat  módosítás utáni előirányzatát az  1.1, 2.1., 2.2,  5.1. mellékletek  tartalmazzák.

3.§

Ez a rendelet 2020. május 28-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től alkalmazni kell.

 

Tiborszállás, 2020. május 27.

 

Tulbura Gábor             

polgármester

mellékletek

Kategória: 2020 év rendeletei | A közvetlen link.