12/2020. (XI.26.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

hatáskörében eljáró

Polgármesterének

12/2020. (X.26)

önkormányzati rendelete

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

 szóló 2/2015 (II.11) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  46. §. (4) bekezdés alapján Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete határkörében eljáró polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a következőket rendeli el:

 1. §

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015 (II.11) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §.

Pénzbeli ellátások

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.

(2) A pénzbeli települési támogatás formái:

 1. a) eseti települési támogatás:
 2. aa) települési létfenntartási támogatás,
 3. ab) települési gyógyszertámogatás,
 4. ac) települési temetési támogatás;
 5. ad) települési támogatás elemi kár elhárításához,
 6. ae) települési gyermeknevelési támogatás;
 7. af) rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén
 8. b) rendszeres települési támogatás:
 9. ba) települési lakásfenntartási támogatás.”

 

 1. §.

 

A Rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép

„Hatásköri rendelkezések

 1. §

(1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi ügyekkel kapcsolatos hatásköreit:

 1. a) eseti települési támogatások
 2. aa) rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén
 3. b) rendszeres települési támogatások
 4. ba) települési lakásfenntartási támogatás.
 5. c) köztemetés”

 

 1. §

A Rendelet kiegészül az alábbi 10/A. §-al:

 „10/A. §.

Rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén

 • A polgármester hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén támogatást állapíthat meg a tiborszállási állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló lakosoknak, amennyiben Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedés miatt veszélyhelyzetet hirdet ki.
 • A rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén támogatást természetben, élelmiszercsomag formájában nyújtja, minimum 3.000.-Ft maximum 5.000.-Ft/csomag/lakos értékben.
 • A rendkívüli települési támogatás veszélyhelyzet fennállása esetén támogatásra egy tiborszállási ingatlan vonatkozásában maximum egy személy jogosult, függetlenül az ingatlanban élő személyek és családok számától.”

 

 1. §

A rendelet 2020. november 26-án lép hatályba.

 

 

Tiborszállás, 2020. november 25.

        Tulbura Gábor

           polgármester

Kategória: 2020 év rendeletei | A közvetlen link.