1/2022 (I.27) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021 (III.11) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021 (III.11) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiborszállás Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 24. §. (1) b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró Vagyonnyilatkozat ellenőrző, nyilvántartó és ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

  1. §

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A polgármester az ülést legkésőbb az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belüli időpontra hívja össze. A rendkívüli ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amely az ülés összehívását indokolttá tette.”

  1. §

Ez a rendelet 2022. január 27-én lép hatályba és 2022.január 28-án hatályát veszti.

 

Tiborszállás, 2022. január 26.

 

 

Tulbura Gábor                                                         Sas Ildikó                                             polgármester                                                     jegyző helyettes

Kategória: 2022 év rendeletei | A közvetlen link.