2/2021. (II.24.) A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének

hatáskörében eljáró

POLGÁRMESTERÉNEK

2/2021 (II.24)

önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

A Polgármester!

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény  46. §. (4) bekezdés alapján Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tiborszállás Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában továbbá (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §. (1) és (2) bekezdésében, 18. §. (1a) bekezdésében, a 21. §, 29. §. és 131. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed Tiborszállás Község közigazgatási területére.

2. §.

Ellátási formák

(1)A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

a) pénzbeli és természetbeni ellátásként települési gyermeknevelési támogatást nyújt a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.11) számú rendelet 11. §-a alapján.

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások a rendelet 3. §. (1) bekezdésében felsoroltak.

3. §.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái, igénybevételük eljárási szabályai

(1)Az önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) gyermekek átmeneti gondozása

c) gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében

d) gyermekek napközbeni ellátása óvodában

e) gyermekek napközbeni ellátása iskolában, napközi keretében

f) gyermekek napközbeni ellátása iskolában, menza keretében

g) szünidei gyermekétkeztetés.

(2) Az ellátás iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjénél kell benyújtani, aki dönt az igénybevételről.

(3) Az (1) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott ellátási formák esetében a kérelmező köteles csatolni a rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatot személyes adatairól és jövedelmi viszonyairól.

(4) Ha a kérelmező az intézményvezető döntését vitatja, a vitatott kérdésben Tiborszáláls Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

(5) Meg kell szüntetni a d)-f) pontokban meghatározott gyermekjóléti ellátást, ha a térítési díj fizetésére kötelezett a díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget és emiatt legalább három hónapos díjfizetési hátraléka keletkezett, vagy ha a gyermek az ellátást folyamatosan, legalább 1 hónapig, alapos indok nélkül nem veszi igénybe.

4. §.

Az egyes gyermekjóléti ellátások biztosítása

  1. A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat társulási megállapodás alapján a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosítja.
  2. A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján biztosítja.
  3. A bölcsődei ellátást az önkormányzat társulási megállapodás alapján, a Szatmári Kistérségi Bölcsőde útján biztosítja.
  4. Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása óvodában ellátást a Tiborszállási Nyitni-kék Adventista Óvodán, gyermekek napközbeni ellátása iskolában, napközi keretében, gyermekek napközbeni ellátása iskolában, menza keretében ellátást a Tiborszállási Péchy László Adventista Általános Iskolán keresztül biztosítja.
  5. A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére a saját konyháján keresztül biztosítja, az ételt a gyermek, a szülő vagy törvényes képviselő otthon történő elfogyasztásra is elviheti.

5. §.

Térítési díjak

(1) Díjmentesek az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) gyermekek átmeneti gondozása

c) szünidei gyermekétkeztetés

(2) Díjkötelesek az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák:

a) gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében

b) gyermekek napközbeni ellátása óvodában

c) gyermekek napközbeni ellátása iskolában, napközi keretében

d) gyermekek napközbeni ellátása iskolában, menza keretében.

(3) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt. ) szabályozása az irányadó.

(4) A térítési díjat a Gyvt. 146. §. (1) bekezdésében meghatározott kötelezett köteles fizetni.

(5) A díjköteles ellátások térítési díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, míg a gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében szolgáltatás térítési díját Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg.

6. §

(1)A rendelet 2021. február 24. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2012(V.30) számú önkormányzati rendelet,

b) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2012(V.30) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló  13/2012. (XI.29) számú önkormányzati rendelet.

Tiborszállás, 2021. február 23.

Tulbura Gábor                                                                                                                         polgármester

mellékletek

Kategória: 2021 év rendeletei | A közvetlen link.